A white Kailarsenia lineata flower with six petals and a yellow center
Kailarsenia-lineata
Kailarsenia lineata

A fragrant ornamental shrub photographed in Medellin.

White Kailarsenia lineata flower with yellow stamens
White Kailarsenia lineata flower with a yellow center and five brown filaments in sunlight
White Kailarsenia lineata flower with a yellow center and five brown filaments
Two white Kailarsenia lineata flowers
White Kailarsenia lineata flower covered in raindrops
colombia-travel-tour