Orange-red flowers of a Kohleria tubiflora
kohleria-tubiflora
Kohleria tubiflora

Photographed in the Sierra Nevada de Santa Marta.

Kohleria tubiflora orange flowers
Orange flowers of a Kohleria tubiflora
Kohleria tubiflora orange flowers
colombia-travel-tour